Tập 33 - Kỳ Duyên Trong Gió (Đại Mạc Dao) Tập 33 - Kỳ Duyên Trong Gió (Đại Mạc Dao)
  • Tập 33 - Kỳ Duyên Trong Gió (Đại Mạc Dao)
  • The Twisted Whiskers Show - Season 1
  • Tập 17 - Vòng Liveshow
  • At First Touch
  • Tập 2 - Câu chuyện Café
  • American Music Awards 2014