Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2012: Tập 3 - Vũ Tùng Phương