Zing News: Tú 'ngựa' ghi bàn từ sân phủi đến chuyên nghiệp