Bản quyền

Nếu bạn tin rằng bất kỳ Nội dung, tài liệu, hoặc các tài liệu khác được phát hành thông qua Dịch vụ Zing TV, bao gồm cả một liên kết vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.

Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của Điều khoản sử dụng của Zing TV và quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Một tuyên bố thông báo vi phạm bản quyền phải được gửi đến phòng bản quyền của Zing TV tại địa chỉ:

Bộ phận Zing TV - Công ty Cổ phần VNG

Tầng 15, Tòa nhà Flemington Tower

182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

E-mail: copyright@tv.zing.vn

Người nhận: Bộ Phận Zing TV.