Tên

 Tiếng Việt hoặc tiếng Anh

Thời lượng

 Phút/tập

Mô tả

 Tối đa 1000 kí tự.

Nhà sản xuất

 tên nhà sản xuất

Hình ảnh avatar

 kích thước 500x500 Px

Cover Banner

kích thước 1360x382 Px. Logo nhãn hàng thì theo kích thước 200x50 px (tối đa diện tích 10.000 px). File Size  200Kb

Video

 Bản sạch không có Brand Slate, Popup trong nội dung. Được phép để Brand Slate hoặc thông tin nhà tài trợ cuối video.

*Cung cấp thông tin 3 ngày trước khi phát hành nội dung

Đối tác nội dung
Đối tác thiết bị
  • Samsung
  • Sony
  • LG
  • Toshiba
  • TCL
  • Panasonic
  • Google TV
  • Opera TV Browser
  • Dune HD